LEGJISLACION

 • Ligji nr. 8624 datë 15/06/2000 mbi Aderimin e Shqipërisë në Konventen e Hagës “ Për mbrojtjen e fëmijeve dhe bashkëpunimin për birësimet jashtë vendit”,

 • Konventa e Kombeve të Bashkuara të 20 Nentorit 1989 “Për të drejtat e fëmijeve”, e cila ka hyrë në fuqi më 28/03/1992.

 • Ligji nr. 9062 datë 08/05/2003, “Kodi i Familjes”

 • Ligji nr 9695 date 19/03/2007 “ Për proçedurat e birësimit dhe Komitetin Shqiptar të Birësimit”  i ndyshuar.

 • Ligji Nr.10 358, datë 16.12.2010 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9695, datë 19.3.2007 “Për proçedurat e birësimit dhe Komitetin Shqiptar të Birësimeve”.

 • Ligji Nr.9443 datë 16.11.2005 “ Për aderimin e RSH në Konventën për juridiksionin, ligjin e zbatueshëm, njohjen zbatimin dhe bashkëpunimin, në lidhje me përgjegjësinë prinderore dhe masat për mbrojtjen e fëmijëve”.

 • Ligji Nr.9359 datë 24.05.2005 “Për raftifikimin e Konventës Europiane për mardhëniet me fëmijët”.

 • Ligji Nr.9446 datë 24.11.2005 “ Për aderimin e RSH në Konvetën për aspektet civile të rrëmbimit ndërkombetar të fëmijës”

 • Ligji Nr.9544 datë 29.05.2006 ‘Për ratifikimin e marrëveshjes mes Këshillit të Ministrave të RSH Qeverisë së Republikës Greke për mbrojtjen dhe asistencën e fëmijëve viktima të trafikimit”

 • Ligji Nr.9669 datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në mardhëniet familjare”

 • VKM Nr.399 datë 01.06.2011 “ Për përbërjen dhe rregullat e funksionimit të komisionit të Miratimit të Agjensive Ndërmjetësuese të Huaja”.

ANKOHU KETU