Birësim me Pëlqim

Κush mund të aplikoj për birësim me pëlqim?

 

Aplikantët e interesuar mund të aplikojnë për birësim me pëlqim pranë zyrave të Komitetit Shqiptar të Birësimeve.

 

DOKUMENTAT QЁ DUHET TЁ PLOTЁSOJNЁ APLIKANTЁT PЁR BIRЁSIMIN ME PЁLQIM

 

 1. Kёrkesё pёr motivin e birёsimit drejtuar Komitetit Shqiptar tё Birёsimeve nga prindërit birësues
 2. Tё dhёna mbi Gjendjen Civile për familjen biologjike
 • Ҫertifikatё lindjeje, për fëmijën;
 • Ҫertifikatё lindjeje për secilin prind biologjik;
 • Ҫertifikatё martese e prindërve biologjik.
 1. Tё dhёna mbi Gjendjen Civile për familjen birësuese
 • Ҫertifikatё lindjeje për secilin prind birësues;
 • Ҫertifikatё familjare e prindërve birësues;
 • Ҫertifikatё martese e prindërve birësues.
 1. Vërtetim për të ardhurat financiare të prindërve birësues

 

 • Vёrtetim i punёs dhe tё ardhurave nga punёsimi, tё cilat lёshohen nga institucioni dhe qendra e punёs ku punon.
 • Ky vёrtetim duhet tё shoqёrohet edhe me vёrtetim nga Sigurimet Shoqёrore.
 1. 5. Vërtetim i pronësisë së banesës për familjen birësuese

 

 • Çertifikata e Pronësisë lëshuar nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës.

 

 1. 6. Deklaratë noteriale për gjendjen personale, familjare dhe sociale të familjes birësuese

 

 • Arsimi, punësimi, kushtet e banimit, të ardhurat financiare.

 

 1. Vendim i Gjykatës për dhënien e pëlqimit për birësim nga prindërit biologjikë

 

 1. Epikrizë mbi historinë mjekësore të prindërve birësues, biologjik dhe të të miturit

 

 1. Analizat e Sida-s dhe Hepatit për prindërit birësues, prindërit biologjik dhe të miturin

 

 1. Raport mjeko-ligjor nga komisioni ku tregohet se prindërit birësues janë të aftë për të birësuar një fëmijë

 

 1. Vёrtetim i Gjendjes Gjyqёsore, për prindërit biologjik dhe prindërit birësues lёshuar nga Sektori i Gjendjes Gjyqёsore pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve

 

– Dёshmi Penaliteti.                              

 1. Vёrtetim nga Organet e Njёsisё sё Qeverisjes Vendore tё Vendbanimit pёr sjelljen dhe figurёn morale të prindërve birësues.

– Ky vёrtetim lёshohet nga Organet e Qeverisjes Vendore, si psh.: Bashki, Komunё, Njёsi Administrative.

 1. Deklarata tё gadishmёrisё sё familjarёve dhe miqëve nё mbёshtetje tё aplikantёve birёsues

– Kёto deklarata lёshohen nga familjarёt dhe miqtё, pёr gadishmёrinё e tyre nё mbёshtetje tё familjes birësuese dhe integrimin e mirё tё fёmijёs nё kёtё familje.

 1. Fotografi tё aplikantёve birёsues nё kёmbё

– Pёrmasat 10 – 15 cm.

 1. Fotografi të fëmijës

 

– Pёrmasat 10 – 15 cm.

 

 • TЁ GJITHA DOKUMENTAT E MЁSIPЁRME DUHET TЁ SILLEN NЁ 2 (DY) KOPJE ORIGJINALE OSE FOTOKOPJE TЁ NOTERIZUARA

ANKOHU KETU