Programi i Transparencës

Komiteti Shqiptar i Birësimeve

Hyrje


Rreth autoritetit

Kuadri ligjor rregullator

Tekstet e plota

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi KSHB Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të KSHB Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat
Lista e Shërbimeve që ofron KSHB, përfshirë tarifat përkatëse, formular aplikimi, afati kohor, procedurë ankimimi, standardet për cilësinë e shërbimit Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të KSHB Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga KSHB Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga KSHB

Shënim: KSHB nuk vetëfinancohet dhe nuk administron asnjë përqindje të të ardhurave sekondare që realizon

Tarifat për shërbimet e ofruara janë: Birësim vendas - 20.000 lekë; Birësim me pëlqim - 10.000 lekë; Birësim ndërvendas - 1.000 Dollar për shtetas që vijnë nga vende jashtë Bashkimit Europian / 700 Euro për shtetas që vijnë nga vende të Bashkimit Europian.

.

.


"KSHB"


ANKOHU KETU