DOKUMENTAT QЁ DUHET TЁ PLOTЁSOJNЁ APLIKANTЁT PЁR BIRЁSIMIN ME PЁLQIM

 1. Kerkesë për motivin e birësimit drejtuar Komitetit Shqiptar të Birësimeve nga prindërit birësues
 1. Certifikatë lindjeje për secilin prind birësues

Certifikatë lindjeje për secilin prind biologjik

Certifikatë lindjeje për fëmijën

 1. Certifikatë familjare e familjes birësuese

Certifikatë familjare e familjes biologjike

 1. Certifikatë martese e prindërve birësues

Certifikatë martese e prindërve biologjik

 1. Vërtetim për të ardhurat financiare të prindërve birësues
 1. Vërtetim i pronësisë së banesës për familjen birësuese
 1. Deklarate noteriale për gjendjen personale, familjare dhe sociale të familjes birësuese

(arsim, punësim, kushte banimi, të ardhurat financiare)

 1. Vendim i Gjykatës për dhënien e pëlqimit për birësim nga prindërit biologjikë.
 1. Epikrizë mbi historinë mjekësore të prindërve birësues, biologjik dhe te të miturit. 
 2. Analizat e Side, hepatit për prindërit birësues, prindërit biologjik dhe të miturin
 1. Raport mjeko ligjor nga komisioni ku tregohet se prinderit biresues jane te afte te biresojne nje femije.
 1. Vertëtim nga njësia administrative ose komuna për sjelljen dhe figurën morale të prindërve birësues.
 1. Dëshmi penaliteti për prindërit birësues dhe prindërit biologjik
 1. Deklaratë e gadishmërise së familjarëve dhe të miqëve në mbështetje të aplikantit birësues
 1. Fotografi të aplikantit birësues në këmbë
 • Permasat 10-15 cm
 1. Fotografi të fëmijës

TЁ GJITHA DOKUMENTAT E MЁSIPЁRME DUHET TЁ SILLEN NЁ 2 (dy) KOPJE ORIGJINALE OSE FOTOKOPJE TЁ NOTERIZUARA