DOKUMENTAT QЁ DUHET TЁ PLOTЁSOJNЁ APLIKANTЁT PЁR BIRЁSIMIN E NJЁ FЁMIJE

1.Kёrkesё pёr motivin e birёsimit drejtuar Komitetit.

–  Arsyet pse dёshiron tё birёsojё, fёmija qё dёshiron tё                    

presё ( seksi, mosha, fёmijё me nevoja tё veҫanta ). 

2. dhёna mbi Gjendjen Civile.

Ҫertifikatё lindjeje, familjare, martese.

3. Raport mjekёsor dhe historia mjekёsore familjare

– Raport mjeko – ligjor nga komisioni ku shprehet i aftё pёr tё birёsuar njё fёmijё.

Epikrizё – Histori mjekёsore lёshuar nga mjeku i familjes ose i njёsisё ku banon, atje ku ka kartelёn mjekёsore.

-Analizat e SIDA-s dhe Hepatitit B.

4. Vёrtetim i Gjendjes Gjyqёsore, lёshuar nga Zyra e  Gjendjes Gjyqёsore e Ministrisё sё Drejtёsisё.

( Dёshmi Penaliteti ). 

5. Vёrtetime tё punёsimit dhe tё tё ardhurave.                                     

– Vёrtetim i punёs dhe tё ardhurat nga punёsimi lёshohen nga institucioni dhe qёndra e punёs ku punon. Ky vёrtetim duhet tё shoqёrohet edhe me vёrtetim nga Sigurimet Shoqёrore.  

6. Vёrtetim i pronёsisё sё banesёs.

– Ky vёrtetim pronёsie lёshohet nga Zyra e Rregjistrimit tё Pasurive tё Paluajtshme. Hipoteka ( Ҫertifikata e Pronёsisё)

7. Vёrtetim i gjendjes ekonomike dhe sociale.

– Kёto vёrtetime lёshohen nga institucione tё ndryshme tё cilat pasqyrojnё tё ardhurat apo depozitat tuaja, si Bankat, Tatimtaksat, Kontrata Qeraje ose aktivitete tё tjera.

8. Vёrtetim nga Organet e Njёsisё sё QeverisjesVendore tё Vendbanimit pёr sjelljen dhe figurёn morale.

– Kёto vёrtetime lёshohen nga Organet e qeverisjes vendore si Bashki, Komunё, Njёsi Administrative.

9. Deklaratё e gadishmёrisё sё familjarёve dhe tё miqve nё mbёshtetje tё aplikantit birёsues.

Kёto deklarata lёshohen nga familjarёt, miqtё, pёr gadishmёrinё e tyre nё mbёshtetje tё familjes dhe integrimin e mirё tё fёmijёs nё kёtё familje.

10. Deklaratё pёrpara Noterit.

– Deklaratё pёr gjendjen personale, familjare dhe sociale.

( Arsimi, kushtet e banimit, tё ardhurat financiare ).

11. Fotografi tё aplikantit birёsues nё kёmbё.

– Pёrmasat 10 – 15 cm

TЁ GJITHA DOKUMENTAT E MЁSIPЁRME DUHETTЁ SILLEN NЁ 2 ( DY ) KOPJE ORIGJINALE OSE FOTOKOPJE TЁ NOTERIZUARA