Sipas Urdhrit të Kryeministrit Nr.73, datë 17.02.2014Për miratimin e organikës të Komitetit Shqiptar të Birësimeve” struktura dhe organika e KSHB  është si më poshtë vijon:

 STRUKTURA E KOMITETIT SHQIPTAR TË BIRËSIMEVE
tabela-1